Kosztorysy, Nadzory budowlane

Blog Image

Kosztorysy, Nadzory budowlane

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie wykonywania kosztorysów budowlanych. Kosztorysy wykonujemy w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz cennik SEKOCENBUDU. Wykonane przez nas kosztorysy cechuje terminowość ukończenia, wysoka jakość, dokładność i konkurencyjne ceny.

Wykonamy dla Państwa:

 • Kosztorys Inwestorski
 • Kosztorys ofertowy
 • Kosztorys powykonawczy
 • Kosztorysy niezbędne do uzyskania pożyczki bankowej
 • Przedmiar i obmiar robót budowlanych
 • Inwentaryzacje budowlane i architektoniczne
 • Oferty budowlane
 • Harmonogramy robót zakresowo-czasowych budowlanych z uwzględnieniem kosztów w elementach rozliczeń
 • Sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR
 • Nadzory budowlane
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy
Opis kosztorysów:

Kosztorys Inwestorski ustala orientacyjny koszt, który skłonny jest ponieść zamawiający za wykonanie robót objętych projektem. Kosztorys inwestorski jest przygotowany na zlecenie inwestora w oparciu o przedmiar robót lub planowane koszty robót budowlanych. Kosztorys inwestorski ustala najbardziej prawdopodobny, średni koszt, z jakim musi się liczyć zamawiający, zlecając realizację robót.

Kosztorys ofertowy stanowi podstawę do ustalenia ceny oferty i jest przygotowywany na żądanie zamawiającego przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy stanowi kalkulacje do ustalenia ceny oferty np. na bazie przedmiaru dostarczonego przez zamawiającego. Kosztorys ofertowy jest sporządzany przez wykonawcę robót: przy składaniu oferty przetargowej na zakończenie negocjacji przed umownych, prowadzonych z inwestorem w trybie bezprzetargowym.

Kosztorys Powykonawczy służy wykonawcy do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i jest sporządzony przez wykonawcę po wykonaniu robót w cel ustalenia wynagrodzenia za te roboty. Zwykle dotyczy robót, których zakres jest trudny do ustalenia na etapie zawierania umowy. Na roboty takie zawiera się umowę rozliczaną kosztorysem powykonawczym. Wyliczona w kosztorysie powykonawczym cena jest ceną ostateczną, ustaloną w oparciu o wynegocjonowane i zapisane w umowie